مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

سيستمهاي مديريت ايمني (SMS)

The approach to safety has undergone substantial changes over the ...

image

حوادث چشمي ناشي از كار در صنعت

نعمت بينايي بزرگترين هديه الهي به انسان است . با ...

image

مبارزه با حريق براي افراد ضايعه نخاعي

آتش سوزي از حوادثي است که در هر زمان و ...

image

حمل و نقل ايمن كالاهاي خطرناك

وجود كالاهاي خطرناك در محوطه هاي بندري و هر گونه ...

image

اعمال ناايمن و شرايط ناايمن

اعمال نا ایمن : عبارت است از انجام هر نوع ...

image

طراحي سيستمهاي ايمني در تونلهاي جاد ه اي

همگام با ازدياد تونلهاي جاده اي و افزايش تعداد وسايل ...

موضوعات بهداشت

image

كنترل سروصدا در صنعت

Noise is a major occupational hazard. Short term effects of ...

image

رابطه مواجهه با آلودگي صوتي و افت شنوايي

يکي از نگراني هاي و دغدغه ها ي جامعه به ...

image

اصول مهندسي فاكتور‌هاي انساني

اين علم از يك سو به سلامت افراد مي‌انديشد و ...

image

بيماريهاي ناشي از كار

? What do we mean by occupational disease ...

image

ايمني و بهداشت قاليبافان

صنعت قاليبافي ازقديم ازمهمترين صنايع دستي دراغلب روستاهاي ايران بوده ...

image

تنش هاي حرارتي در محيط كار

تنش يا استرس حرارتي در اثر تركيب و تراكم عوامل ...

موضوعات محيط زيست

image

توسعه پايدار و نقش زيست ‏محيطي زنان

اولين کنفرانس جهاني محيط زيست در ژوئن 1972 (1351) در ...

image

منابع اصلي تهديد کننده محيط زيست درياي خزر

سطح آب دريا در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته ...

image

كتاب محيط زيست

مسايل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدى جهانى يافت ...

image

دولت اسلامي و آرمان حفظ محيط زيست

يکي از وظائف مهم دولت اسلامي حفاظت از محيط زيست ...

image

اصول سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

book was designed for a three-week lecturing module on the ...

image

مديريت زيست محيطي منابع آب

بخشی از مشكلات و معضلات مديريت کيفيت منابع آب کشور ...

سيستمهاي مديريت

image

دوازده اصل مهم از مديريت ريسك

اصل اول : كليه فعاليتهاي انساني كه در آنها از ...

image

مديريت خطر

خطراتي که متوجه انسان و اموال او هستند انواع نامحدودي ...

image

بررسی اثرات زیست محیطی سدها

هر نوع توسعه با هر درجه اي از کمیت یا ...

image

مديريت ريسك و كنترل آلودگيهاي صنعتي

There is a permitting system with different regulations regarding various ...

image

مديريت تغيير

تمام تاسيسات ، عمليات و فرآيندها همواره درحال تغييرند. اغلب ...

image

ارائه مدل HSE مبتنی بر استاندارد PMBOK

سالانه در جهان ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق ...

تبلیغات سایت